T: 015 55 68 90

Nieuwsbrief september 2019

Belastingvermindering voor premies van een rechtsbijstandsverzekering

Om de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker te maken en hierdoor de toegang tot het gerecht te vergemakkelijken werd een wet van 22 april 2019 goedgekeurd. Deze wet, die in werking trad op 1 september 2019, vindt u hier terug.

Er werd immers vastgesteld dat een belangrijk gedeelte van de bevolking niet kon genieten van het pro deo-stelsel (wegens te hoge inkomsten) én dat het huidige fiscale voordeel op rechtsbijstandsverzekeringen onvoldoende was om de burger te stimuleren een dergelijke verzekering aan te gaan.

Praktisch zal elke burger voortaan het recht hebben op een belastingvermindering op de door hem werkelijk betaalde premies. Deze premies moeten betrekking hebben op de zogenaamde polis Geens, die voldoet aan alle voorwaarden van de wet van 22 april 2019.

De fiscale administratie heeft een circulaire 2019/C/74 uitgevaardigd waarin zij commentaar geeft op de nieuwe bepalingen van deze wet. De verschillende voorwaarden, die ook in deze circulaire aan bod komen, worden hierna besproken.

 

Belastingvermindering

De belastingvermindering zal van toepassing zijn vanaf het inkomstenjaar 2019, en dit op de premies die betaald worden vanaf de inwerkingtreding van de wet op 1 september 2019.

Het bedrag wordt echter beperkt op jaarbasis. Voor 2019 is het maximumbedrag 310 EUR (geïndexeerd bedrag voor 2019). Het tarief waartegen de belastingvermindering wordt verleend, bedraagt 40%. Met andere woorden bedraagt de maximale belastingvermindering 124 EUR voor het jaar 2019.

Voor de volledigheid wordt nog meegegeven dat de belastingvermindering toegekend zal worden op basis van een door de verzekeraar jaarlijks af te leveren attest. Bovendien kunnen premies die in aanmerking komen voor de belastingvermindering, niet als beroepskosten worden afgetrokken.

 

Polis Geens

Opdat de premies fiscaal mogen worden verrekend, moet de polis voldoen aan bepaalde wettelijke voorwaarden.

Een eerste voorwaarde is dat de belastingplichtige de verzekeringsovereenkomst individueel moet afsluiten en dit bij een verzekeringsonderneming gevestigd in de Europese Economische Ruimte. Wordt de verzekering afgesloten door meerdere personen gezamenlijk, dan zal de belastingvermindering geen toepassing vinden.

Daarnaast bepaalt artikel 7 van de wet dat de polis minstens een tiental categorieën van zaken moet waarborgen, zoals de vordering tot schadevergoeding, fiscale geschillen, bouwgeschillen, de eerste echtscheiding of de eerste bemiddeling in familiezaken.

Uiteraard zijn er ook risico’s die door de rechtsbijstandsverzekeraar mogen worden uitgesloten. Dergelijke uitsluitingen betreffen o.a. geschillen waarbij u optreedt als eigenaar, huurder, bestuurder of houder van een boot of een motorijtuig, geschillen m.b.t. de gevolgen van terrorisme, collectieve arbeidsconflicten of daden van eigen opzettelijke schuld inzake slagen en verwondingen, drugs en alcoholintoxicatie.

De waarborg die de rechtsbijstandsverzekering biedt, moet betrekking hebben op zowel de erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen als op de kosten van de (buiten)gerechtelijke procedures en de kosten van een eventuele tenuitvoerlegging.
 

Hoogte van de waarborg

De wet voorziet een maximumwaarborg voor de verzekeraar. Dit plafond bedraagt 13.000 euro voor burgerlijke geschillen en 13.500 euro voor strafrechtelijke geschillen. Uiteraard is het de verzekeraar toegestaan om een hogere waarborg in de polis te voorzien.

De rechtsbijstandsverzekering mag tevens voorzien in een franchise, zij het wel met een maximumbedrag van 250,00 euro. Dergelijke franchise mag nooit opgelegd worden indien de verzekerde er voor kiest om het geschil via bemiddeling of verzoening te beslechten.

De waarborg voor de kosten en erelonen van de advocaten worden door de verzekeraar ten laste genomen volgens bepaalde tarieven. Deze tarieven zijn bij koninklijk besluit van 28 juni 2019 vastgesteld. Het is de advocaat wel toegelaten om deze tarieven al dan niet te hanteren. Zo ja zal de cliënt-verzekerde geen ereloon verschuldigd zijn aan zijn eigen advocaat. Zo niet bestaat de mogelijkheid dat, wanneer deze bedragen overschreden zijn, de cliënt-verzekerde de kosten van zijn advocaat voortaan zelf ten laste zal moeten nemen.

Zo voorziet het koninklijk besluit bv. voor een ganse procedure inzake erfrecht een maximumbedrag 11.480 EUR als waarborg door de verzekeraar. Voor huurgeschillen is er een maximale tussenkomst van 6.790 EUR.

Opmerkelijk is dat, hoewel de polis Geens voortaan ook fiscale geschillen moet waarborgen, er hiervoor geen overzicht van de prestaties in het koninklijk besluit is opgenomen.

 

(De nieuwsbrieven van KONSILIO Advocaten zijn louter informatief en ten behoeve van het cliënteel. De inhoud ervan kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan een persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.
Er wordt getracht om de informatie in de nieuwsbrieven zo actueel en volledig mogelijk te verstrekken. De informatie hierin kan echter achterhaald zijn door recente wijzigingen. KONSILIO Advocaten kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van zijn nieuwsbrieven.)

Laatste Nieuws