T: 015 55 68 90

Nieuwsbrief maart 2020

De fiscale steunmaatregelen n.a.v. de corona-crisis

In naam van ons kantoor wensen wij veel moed en beterschap aan de mensen die getroffen zijn door de huidige corona-crisis.

Door deze crisis zijn er tal van fiscale maatregelen in het leven geroepen die de burgers financieel zouden moeten ondersteunen. Om het bos door te bomen nog te kunnen zien zetten we deze fiscale maatregelen (federaal en Vlaams) kort op een rij, zoals van toepassing per 26 maart 2020.

 

Fiscale schulden

Natuurlijke personen en ondernemingen kunnen voor hun fiscale schulden een aanvraag indienen om hetzij een afbetalingsplan, hetzij een vrijstelling van nalatigheidsinteresten, hetzij een kwijtschelding van boeten te bekomen.

Voorwaarde is dat zij daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus en dit ook kunnen aantonen. Ondernemingen die reeds structurele betalingsmoeilijkheden kenden, worden uitgesloten.

De aanvraag kan betrekking hebben op de bedrijfsvoorheffing, de btw, de personenbelasting, vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting. Deze aanvraag (één per schuld) dient uiterlijk 30 juni 2020 ingediend te worden. Het formulier vindt u op de website van de FOD Financiën terug (link).

Ook de Vlaamse belastingdienst heeft aangekondigd dat zij zich soepel zal opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen (inzake onroerende voorheffing, verkeersbelasting, registratie- en erfbelasting, ...). Vooralsnog is er nog geen standaardformulier gepubliceerd.

 

Verlenging van aangiftetermijnen

1°) Op federaal niveau

Op federaal niveau heeft de fiscale administratie aangekondigd dat de aangiftetermijnen voor diverse belastingen worden verlengd.

De aangiften in de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting moeten uiterlijk 30 april 2020 ingediend worden (voor aangiften met limietdatum van 16 maart t.e.m. 30 april 2020).

Inzake btw werd de termijn voor de aangifte van het eerste kwartaal 2020 verlengd tot 7 mei 2020. Ook voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting werd de termijn verlengd tot 30 april 2020.

2°) Op Vlaams niveau

Als algemene regel heeft de Vlaamse belastingdienst een tolerantieperiode toegekend van twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Deze periode wordt immers beschouwd als een geval van overmacht. Gedurende deze periode zullen er geen belastingverhogingen worden opgelegd.

Voor de aangifte van een nalatenschap wordt de termijn verlengd tot 5 juni 2020. Deze termijn wordt automatisch verlengd indien de maatregelen in de toekomst langer zouden worden gehandhaafd.

Hetzelfde geldt voor de registratie van een akte (bv. verkoop van een onroerend goed). Indien de notariële akte moet worden verleden uiterlijk eind maart 2020, wordt de termijn verlengd tot 5 juni 2020 (en zo nodig automatisch langer).

In het bijzonder voor de registratiebelasting heeft de Vlaamse belastingdienst een extra termijn van twee maanden toegekend om te voldoen aan de voorwaarden om bepaalde gunstregimes te behouden. Deze extra termijn wordt eveneens automatisch verlengd indien de corona-maatregelen langer zouden gelden. O.a. de volgende gunstregimes worden hiermee geviseerd:

  • Om het verlaagde tarief bij de aankoop van de enige woning te behouden moet men binnen de twee jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn. Deze termijn wordt nu verlengd tot 5 juni 2020.
  • Hetzelfde geldt voor het verlaagde tarief voor bescheiden woningen. Om dit verlaagd tarief te behouden moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn. Ook aan deze voorwaarde moet men voldoen uiterlijk op 5 juni 2020.

 

- Automatisch uitstel van betaling

1°) Op federaal niveau

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden inzake btw zonder boetes of interesten werd verleend voor de kwartaalaangifte eerste kwartaal 2020, hetzij tot 20 juni 2020.

Inzake de betaling van de bedrijfsvoorheffing werd er eveneens een automatisch uitstel van betaling van twee maanden zonder boetes of interesten verleend. Volgende uiterste betalingsdata gelden:

  • maandaangifte februari 2020: 13 mei 2020
  • maandaangifte maart 2020: 15 juni 2020
  • maandaangifte april 2020: 15 juni 2020
  • maandaangifte mei 2020: 15 juni 2020

Voor de reeds ingekohierde personenbelasting en vennootschapsbelasting (vanaf 12 maart 2020) wordt boven op de normale betalingstermijn, zoals vermeld in het aanslagbiljet, zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten een extra termijn van twee maanden toegekend. Indien deze belastingen reeds gevestigd zijn vóór 12 maart 2020, kan men terugvallen op de federale steunmaatregelen die aangevraagd kunnen worden (zie eerste streep).

2°) Op Vlaams niveau

Voor ondernemingen zullen alle aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 worden verzonden (i.p.v. mei 2020).

Ondernemingen krijgen tevens vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelasting. Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart 2020 verzonden worden, staat onmiddellijk een betalingstermijn van zes maanden vermeld. Voor aanslagbiljetten die reeds eerder werden verstuurd, mag de belastingplichtige zelf vier maanden bijtellen en gedurende deze termijn zijn er geen nalatigheidsinteresten verschuldigd.

Deze maatregelen gelden voor bedrijven die een rechtspersoon zijn. Eenmanszaken kunnen wel soepel een afbetalingsplan vragen en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsinteresten vragen.

Voor verdere vragen of inlichtingen kunt u steeds ons kantoor contacteren.

 

(De nieuwsbrieven van KONSILIO Advocaten zijn louter informatief en ten behoeve van het cliënteel. De inhoud ervan kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan een persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.
Er wordt getracht om de informatie in de nieuwsbrieven zo actueel en volledig mogelijk te verstrekken. De informatie hierin kan echter achterhaald zijn door recente wijzigingen. KONSILIO Advocaten kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van zijn nieuwsbrieven.)

Laatste Nieuws