T: 015 55 68 90

Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwigheden in het verkeersrecht bis

Hoewel we in onze nieuwsbrief van januari 2017 (u kunt deze nieuwsbrief hier lezen) reeds een aantal nieuwigheden in het verkeersrecht hadden toegelicht, zijn er recent opnieuw drastische veranderingen doorgevoerd die een nieuwe bespreking vereisen.

In de eerste orde werd de procedure van onmiddellijke inning en minnelijke schikkingen aangepast. Voortaan verloopt deze procedure op elektronische wijze. Bovendien zal er bij niet-betaling geen dagvaarding door het parket volgen, maar wel een bevel tot betalen. In de toekomst is het aan de overtreder om de procedure op te starten ingeval hij de overtreding(en) betwist (vergelijkbaar met de GAS-procedure).

Daarnaast worden er bepaalde aspecten van de nieuwe wet ter verbetering van de verkeersveiligheid besproken.

 

- Elektronische procedure

Bij bepaalde verkeersovertredingen (bv. overtredingen van de eerste, tweede en derde graad) wordt er eerst een onmiddellijke inning, gevolgd door een minnelijke schikking bij niet-betaling, voorgesteld. In het verleden werd de onmiddellijke inning door de politie verzonden en ging de minnelijke schikking van het parket uit.

Deze procedure is gewijzigd en voortaan gaat alle briefwisseling (onmiddellijke inningen, minnelijke schikking en bevel tot betalen) uit van Bpost. De overtreder dient in te loggen op de website www.verkeersboetes.be om de overtreding te betwisten. De identificatiecode vindt u terug op het ontvangen proces-verbaal. Op deze website kan de boete ook worden betaald.

De procedure is verschillend naargelang de overtreder een natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon is.

1°) Natuurlijke personen

Aan de overtreders – natuurlijke personen wordt eerst een proces-verbaal met onmiddellijke inning verzonden met een betaaltermijn van tien dagen. Een nieuwe herinnering wordt verzonden bij niet-betaling met opnieuw een betaaltermijn van tien dagen.

Wanneer de onmiddellijke inning niet wordt betaald na de herinnering, zal een minnelijke schikking worden voorgesteld met een betaaltermijn van twintig dagen. Het bedrag van de minnelijke schikking is het bedrag van de onmiddellijke inning, verhoogd met een toeslag (minstens 33%).

Wanneer ook deze minnelijke schikking niet wordt betaald, zal er een bevel tot betalen worden verzonden, te betalen binnen de dertig dagen. Het te betalen bedrag is het bedrag van de minnelijke schikking, verhoogd met 35% en in bepaalde gevallen verhoogd met 200 EUR bijdrage aan het Slachtofferfonds (bv. overtredingen van de derde graad). Het bevel tot betalen is uitvoerbaar indien de overtreder geen (ontvankelijk) beroep heeft ingediend bij de politierechtbank.

2°) Rechtspersonen

Aan de overtreders – rechtspersonen wordt eerst een proces-verbaal met een onmiddellijke inning verzonden. Tevens wordt ook een vraag om inlichtingen toegevoegd, om de identiteit van de werkelijke bestuurder mee te delen. Zowel de betaling als de verzending van de inlichtingen moeten binnen de tien dagen gebeuren.

Wanneer de termijn van tien dagen is verstreken en er geen betaling werd uitgevoerd of inlichtingen werden verstrekt, wordt een herinneringsbrief verzonden. Opnieuw krijgt de overtreder een termijn van tien dagen om hetzij te reageren, hetzij de onmiddellijke inning te betalen.

Wanneer de overtreder andermaal niet reageert, zal het parket de mogelijkheid hebben om een dagvaarding uit te brengen op grond van artikel 67ter wegverkeerswet (niet-meedelen van de identiteit van de bestuurder).

3°) Betwisting

De overtreder beschikt uiteraard over de mogelijkheid om de overtreding te betwisten. De antwoordformulieren worden voortaan niet mee verzonden, maar zijn beschikbaar op de eerder vermelde website. De formulieren moeten in papieren versie ingevuld en ondertekend worden overgemaakt aan Bpost.

Er bestaan twee soorten formulieren: enerzijds om de identiteit van de werkelijke bestuurder mee te delen, anderzijds om de overtreding te betwisten of bepaalde bijzondere omstandigheden mee te delen.

In deze fase is het bovendien niet mogelijk om afbetalingen op de onmiddellijke inning of de minnelijke schikking te vragen.

4°) Bevel tot betalen

Wanneer geen gevolg werd gegeven aan de minnelijke schikking, zal er een bevel tot betalen worden verzonden via gerechtsbrief (zie artikel 65/1 Wegverkeerswet). Dit systeem is voorlopig nog niet in voege, maar zal vermoedelijk eind 2018 in werking treden.

Het gevolg is dat de overtreder – natuurlijke persoon voortaan zelf het initiatief moet nemen wanneer hij de overtreding betwist. Hiervoor moet hij een verzoekschrift indienen binnen de dertig dagen na ontvangst van het bevel tot betalen. Het verzoekschrift kan ofwel ter griffie van de politierechtbank worden neergelegd, ofwel via aangetekende brief of e-mail aan de griffie worden verzonden.

Op straffe van onontvankelijkheid moet het verzoekschrift het nummer van het proces-verbaal vermelden. Aangewezen is dat hieraan de nodige aandacht wordt besteed.

De overtreder zal aansluitend een oproeping krijgen voor de zitting waarna de normale procedure zal volgen, met dien verstande dat de dagvaardingskosten thans wegvallen. De verjaring van de overtreding wordt evenwel geschorst vanaf de dag van indiening van het verzoekschrift tot de dag van het definitieve vonnis.

Wanneer er geen (ontvankelijk) verzoekschrift werd ingediend, zal het bevel tot betalen uitvoerbaar en invorderbaar (door de FOD Financiën) zijn. Wanneer de geldsom om welke reden dan ook niet invorderbaar is binnen de drie jaar, zal er bovendien een schorsing van het recht tot sturen kunnen worden opgelegd voor bepaalde overtredingen.

 

- Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid

De wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid heeft een aantal punctuele wijzigingen doorgevoerd. De naar ons mening belangrijkste wijzigingen worden hierna kort toegelicht.

De verjaringstermijn van één jaar voor overtredingen van de wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten werd verlengd naar twee jaar. Daarnaast is er een schorsing van de verjaring in het kader van een taalwijziging. Deze schorsingstermijn bedraagt maximum één jaar vanaf het moment tot de vraag tot verwijzing tot op de dag van de eerste zitting waarop de zaak ten gronde opnieuw wordt hervat.

Voor feiten vanaf 1 juli 2018 kan de rechtbank een alcoholslot opleggen voor een periode van ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar of levenslang. Dit is enkel mogelijk voor welbepaalde overtredingen (art. 34, § 2, art. 35 in geval van dronkenschap of art. 36 Wegverkeerswet) én wanneer hij geen definitief verval van het recht tot sturen uitspreekt of geen toepassing van artikel 42 (verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid) maakt.

De rechtbank moet daarentegen een alcoholslot verplicht opleggen wanneer er sprake is van een alcoholintoxicatie van ten minst 0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of 1,8 promille. De rechtbank kan beslissen om deze sanctie niet op te leggen, mits hij dit uitdrukkelijk motiveert.

Om o.a. het fenomeen van trouwstoeten die het verkeer belemmeren, te bestrijden, beschikt de rechtbank voortaan over de mogelijkheid om een bijkomende sanctie van een rijverbod van acht dagen tot maximum vijf jaar of levenslang op te leggen (art. 406 Sw.). Bovendien beschikt het parket over de mogelijkheid om een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs te bevelen op het moment van de feiten.

Tot slot werd de herzieningstermijn inzake de vervallenverklaring van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid aangepast. Voortaan kan de herziening gevraagd worden vanaf zes maanden (in plaats van twee jaar) na het vonnis waarin de vervallenverklaring werd uitgesproken. Indien dit verzoek wordt afgewezen, dient opnieuw een termijn van zes maanden (in plaats van twee jaar) afgewacht te worden om een nieuw verzoek te richten.

Voor verdere vragen inzake verkeersrecht kunt u steeds ons kantoor contacteren.

(De nieuwsbrieven van KONSILIO Advocaten zijn louter informatief en ten behoeve van het cliënteel. De inhoud ervan kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan een persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.
Er wordt getracht om de informatie in de nieuwsbrieven zo actueel en volledig mogelijk te verstrekken. De informatie hierin kan echter achterhaald zijn door recente wijzigingen. KONSILIO Advocaten kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van zijn nieuwsbrieven.)

Laatste Nieuws